Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant el present avís legal, José Manuel Benítez Ramos amb NIF 43408265C. El domicili social consta la C /. Villalba dels Arcs 122, 08042 Barcelona (Espanya), informa als usuaris que visitin el lloc web www.arcs23.com la seva Política de Privacitat i descriu quines dades recull, com els utilitza i les opcions dels usuaris en relació al tractament de les dades personals, incloent com accedir-hi i actualitzar-los.

La utilització del lloc web de i de qualsevol dels serveis que s’incorporen a ell suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la present política de privacitat.

  1. Recollida de dades i consentiment

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s’inclouran en els nostres registres d’activitats de Tractament el responsable i titular del qual és l’esmentat al punt anterior.

Així mateix, quan un usuari emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten, accepta l’enviament o ens envia un missatge electrònic amb les seves dades personals, autoritza al titular, a tractar i incorporar en els nostres registres d’activitats del Tractament, les dades personals facilitades. A més, les dades personals que es generin en relació amb la seva participació, ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, l’usuari accepta les condicions del tractament de les seves dades personals expressades a continuació.

El titular no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web, a les que l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta pàgina web.

Així mateix, quan un usuari emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten, a l’empara de l’RGPD, haurà d’atorgar un consentiment inequívoc i explícit, amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius.

  1. Base jurídica del tractament de les dades personals

Els informem que totes les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la nova normativa europea en matèria de protecció de dades personals. La legislació aplicable per a la captació i tractament de les dades personals és la següent:

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD).
  • Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Si els usuaris no es sentissin protegits en els seus drets personals, podrien presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  1. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades i necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, no seran utilitzades amb una finalitat diferent a aquella per a la qual han estat atorgats, i en cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment del titular.

L’usuari no està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, però, són absolutament necessaris per poder dur a terme els serveis que li oferim.

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, la finalitat per a la qual es recullen les dades personals és: Facilitar informació, a través dels seus formularis, a les persones de contacte sobre els productes oferts per José Manuel Benítez Ramos.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l’usuari haurà de facilitar les seves dades veritables, exactes, completes i actualitzades.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni al titular, o a qualsevol tercer, per omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.

  1. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i supressió de les dades personals de l’usuari

D’acord amb els drets de la persona interessada continguts en el capítol III del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD), l’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix, recopilada en els fitxers del titular del web, rectificar-la en cas que sigui errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes que estableix la Llei, dirigint-se al titular de la web mitjançant els següents mitjans:

ARCS 23

Correu electrònic: info@arcs23.com

Direcció: C /. Villalba dels Arcs 122, 08042 Barcelona, ​​acompanyant un document acreditatiu de l’entitat a la qual representi, i indicant quin dret vol exercir.

És important que, per mantenir les dades personals actualitzades, s’informi, sempre al titular del web, que hi hagi hagut alguna modificació de l’usuari. En cas contrari, no es respon de la veracitat dels mateixos, ni de les conseqüències que això pugui produir.

Si l’usuari no cancel·la les seves dades personals, de forma expressa, dels registres d’EL PRESTADOR s’entén, que el titular segueix interessat en que estiguin incorporats als mateixos, mentre sigui adequat per a la finalitat amb la qual es van obtenir i aquella ho consideri oportú.

Exercici dels Drets:

Dret d’Accés (Art. 15 RGPD)

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix, recopilada en els fitxers del prestador, rectificar-la en cas que sigui errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes que estableix la Llei, mitjançant l’exercici dels drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats en la legislació esmentada en aquest apartat.

Per exercir el Dret d’Accés qualsevol usuari té la facultat que el titular del web, li confirmi sobre la informació que disposa de les seves dades personals. L’usuari tindrà dret a obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament, i fins i tot se li pot facilitar un accés remot als mateixos.

Dret de Rectificació (Art. 16 RGPD)

Pel que fa al dret de rectificació, se li ofereix la possibilitat de rectificar les dades personals que siguin inexactes i que li concerneixin al titular. L’interessat té dret a completar les dades personals que siguin incompletes, sempre que no sigui atribuïble al titular del web.

Dret de Supressió (Art. 17 RGPD)

El dret de supressió, l’usuari sol·licita que se suprimeixin les seves dades personals de la base de dades del titular de la mateixa. El Dret a l’Oblit no està considerat un dret autònom o diferenciat dels clàssics drets ARCO, sinó que és la conseqüència de l’aplicació del dret a l’esborrat de les dades personals. Com a tal, és una manifestació dels drets de cancel·lació o oposició en l’entorn online. Per això, l’usuari tindrà la facultat de sol·licitar l’esborrat de les seves dades personals en un entorn tecnològic, a través de l’anomenat dret a l’oblit.

Dret d’Oposició (Art. 21 RGPD)

El dret d’oposició, l’interessat té dret, en qualsevol moment a que les seves dades personals deixin de ser tractats, en el context dels serveis de la societat de la informació. Podrà exercir els seus drets per mitjans automatitzats.

  1. Seguretat de les dades personals

Les mesures de seguretat exigides pel Reglament Europeu (RGPD), estableix que els responsables i encarregats del tractament, hauran de prendre les mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal de garantir el nivell de risc assumits en el tractament de les dades personals.

Això vol dir que, en la present pàgina web, la protecció de dades personals des del disseny i per defecte, s’ha pres degudament, amb l’aplicació dels formularis a la captació de les dades personals, sol·licitant el consentiment de l’usuari i l’acceptació de la present política de privacitat.

Amb aquestes mesures tècniques i organitzatives titular, està oferint un total compliment de l’RGPD, per tal de garantir el tractament de les dades personals per a cada un dels fins especificats. D’aquesta manera, queden determinades les mesures de seguretat aplicades als tractaments de les dades personals que s’estan duent a terme, a l’empara de l’RGPD.

El titular informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat, dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, tal com exigeix ​​la normativa vigent.

  1. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l’article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris.

D’acord amb el nou Reglament Europeu (RGPD) 2016/279 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, si l’usuari desitja rebre informació comercial haurà de prestar el seu consentiment explícit i inequívoc, mitjançant la nostra pàgina web.

Per a això pot posar-se en contacte amb:

ARCS 23

Correu electrònic: info@arcs23.com

Direcció: C /. Villalba dels Arcs 122, 08042 Barcelona.

Adjuntant el DNI, o acompanyant un document acreditatiu de l’entitat a la qual representa.

  1. Modificació de la política de confidencialitat

EL PRESTADOR es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o per causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. En qualsevol cas, la relació amb l’usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web i, per tant, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.

La utilització de la present pàgina web atribueix a qui faci ús d’ella la condició d’usuari, que accepta les presents condicions de les que ha tingut oportunitat de prendre coneixement.